Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích Yếu CQBH NBH
1 06/QĐ-QKHCN Quyết định công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 05/01/2024
2 05/2022/TT-BKHCN Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Bộ KH&CN 31/05/2022
3 154/QĐ-QKHCN Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 31/12/2021
4 01/QĐ-QKHCN Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 (xét tuyển) Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 04/01/2022
5 145/TB-HĐTDVC Thông báo sách thí sinh dự thi theo số báo danh, phòng thi, sơ đồ bố trí thi, kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 (xét tuyển) Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 23/12/2021
6 137/TB-HĐTDVC Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển viên chức (xét tuyển) tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 13/12/2021
7 132/TB-QKHCN Thông báo về việc công bố danh mục đề cương ôn tập kỳ tuyển viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định năm 2021 (xét tuyển) Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 30/11/2021
8 45/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 06/01/2021
9 129/TB-HĐTDVC THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH NĂM 2021 (xét tuyển) Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 29/11/2021
10 116/QĐ-QKHCN Quyết định công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 11/10/2021
11 93/QĐ-QKHCN Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 26/08/2021
12 65/TB-HĐTDVC THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH NĂM 2021 (sau khi bổ sung tuyển dụng viên chức) Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 29/06/2021
13 54/TB-QKHCN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG VIÊN CHỨC QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH NĂM 2021 Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 20/05/2021
14 50/TB-HĐTDVC Thông báo nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ năm 2021 - vòng 1 Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 13/05/2021
15 QKHCN Phụ lục IV - Tài liệu ôn tập tin học Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 13/05/2021
16 QKHCN Phụ lục III - Tài liệu ôn tập môn tiếng anh A2 (Dành cho các vị trí còn lại) Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 13/05/2021
17 QKHCN Phụ lục II - Tài liệu ôn tập môn tiếng anh A1 ( Dùng cho vị trí văn thư thủ quỹ) Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 13/05/2021
18 QKHCN Phụ lục I - Tài liệu ôn tập kiến thức chung Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 13/05/2021
19 46/TB-HDTDVC THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH NĂM 2021 Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 28/04/2021
20 38/QĐ-QKHCN Quyết định v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện ngân sách Quý I năm 2021 của Văn phòng Quỹ Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 09/04/2021
21 26/KH-QKHCN Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 18/03/2021
22 QKHCN Phiếu đăng kí dự tuyển viên chức năm 2021 Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 18/03/2021
23 27/TB-QKHCN Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 18/03/2021
24 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Mẫu Quyết định thành lập quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp Bộ KH&CN 28/06/2016
25 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Quy chế mẫu chi tiêu, sử dụng quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp Bộ KH&CN 28/06/2016
26 Biểu mẫu số 02 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Bộ KH&CN 28/06/2016
27 02/2015/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Bộ KH&CN 06/03/2015
28 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chính phủ 26/12/2013
29 95/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ Thủ tướng chính phủ 17/10/2014
30 66/2014/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển Thủ tướng chính phủ 25/11/2014
31 13/2012/NĐ-CP Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ Sáng kiến Cơ quan khác 03/02/2012
32 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Bộ KH&CN 08/06/2016