Thông báo về việc cho vay và thông tin về hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp

Quản trị viên 14/06/2022 Thông báo

1.     Đối với hoạt động cho vay:

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi đối với các dự án khoa học như sau:

-         Dự án được vay vốn không lấy lãi bao gồm các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra trong nước; ứng dụng công nghệ cao hoặc sản xuất sản phẩm công nghệ cao; tạo việc làm và thu nhập tại các vùng nông thôn, miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đem lại hiệu quả kinh tế xã hội.

-         Dự án được vay vốn với lãi suất thấp bao gồm các dự án đổi mới công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và sức cạnh tranh cao.

Hồ sơ vay vốn và đối tượng vay vốn được quy định theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

2.     Thông tin văn bản mới: Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

 

Thông tin liên hệ tại:

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

Địa chỉ số 208 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: 0256.3521761.

Email: quyptkhcn2016@gmail.com

             Website: www. bidifosted.vn

Các tin liên quan