Thông báo kết quả thi phỏng vấn, kỳ tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 (xét tuyển)

Quản trị viên 29/12/2021 Thông báo

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-QKHCN ngày 01/10/2021 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 về việc tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 (xét tuyển);

Hội đồng tuyển dụng viên chức Quỹ đã tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn vào ngày 25/12/2021 ở vị trí dự tuyển, nay thông báo kết quả kỳ thi của thí sinh (chi tiết kết quả kèm theo).

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả thi và đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: http://bidifosted.vn/Home.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh được biết./.

Các tin liên quan