Hệ thống văn bản - Văn bản hướng dẫn
STT Số ký hiệu Trích Yếu CQBH NBH
1 26/KH-QKHCN Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 18/03/2021
2 QKHCN Phiếu đăng kí dự tuyển viên chức năm 2021 Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 18/03/2021
3 27/TB-QKHCN Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 Quỹ phát triển KH&CN Bình Định 18/03/2021
4 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Mẫu Quyết định thành lập quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp Bộ KH&CN 28/06/2016
5 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Quy chế mẫu chi tiêu, sử dụng quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp Bộ KH&CN 28/06/2016
6 Biểu mẫu số 02 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Bộ KH&CN 28/06/2016
7 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chính phủ 26/12/2013
8 13/2012/NĐ-CP Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ Sáng kiến Cơ quan khác 03/02/2012
9 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Bộ KH&CN 08/06/2016