Quá trình hình thành và phát triển

Quản trị viên 19/09/2018 Không phân mục
1. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập tại Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh Bình Định. Quỹ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, phục vụ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
2. Vốn điều lệ của Quỹ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), trong đó bổ sung kinh phí cho Quỹ qua các năm như sau:
a. Ngân sách đã cấp vốn cho Quỹ lũy kế đến ngày 31/12/2014 là: 9.500.000.000 đồng.
b. Đã bổ sung vốn cho Quỹ từ nguồn thu hồi các đề tài dự án đến năm 2014 là 2.178.841.753 đồng.
c. Từ năm 2015 đến năm 2018: Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ từ các nguồn ngân sách cấp và các nguồn khác theo quy định để đủ vốn điều lệ cho Quỹ là 20.000.000.000 đồng.
Việc thay đổi quy mô vốn điều lệ Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo nhu cầu, khả năng hoạt động của Quỹ và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.
3. Tên gọi:
- Tên đầy đủ: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định;
- Tên viết tắt: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;
- Tên giao dịch quốc tế: Binh Dinh Foundation for Science and Technology Development (viết tắt là BIDIFOSTED).
4. Trụ sở đặt tại: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
5. Người đại diện theo pháp luật của Quỹ là Giám đốc Quỹ.

Các tin liên quan